1. Polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://kursypisarskie.pl. Administratorem strony jest Magdalena Kostrzewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Magdalena Kostrzewska Maszyna do Pisania”, ul. Zbożowa 15/47, 87-100 Toruń, NIP 764 179 43 45
 2. Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
  Administrator – Magdalena Kostrzewska, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Magdalena Kostrzewska Maszyna do Pisania”, ul. Zbożowa 15/47, 87-100 Toruń, NIP 764 179 43 45
  Strona – strona internetowa dostępna pod adresem: https://kursypisarskie.pl
  Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.
 3. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.
 4. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Serwisie i w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług Serwisu. Nadto mogą być one przetwarzane, za zgodą użytkowników Serwisu, w prawnie usprawiedliwionych celach Administratora, w tym marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz firm z nią współpracujących. Administratorem danych osobowych jest Magdalena Kostrzewska Maszyna do Pisania.
 5. Administrator nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych użytkowników Serwisu innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe użytkowników Serwisu mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
 6. Dostawcy oprogramowania, w ramach którego dochodzi do przekazywania danych do USA, gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych poprzez stosowanie mechanizmów zgodności takich jak standardowe klauzule umowne.
 7. Administrator gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających Serwis i korzystających z usług świadczonych w ramach Serwisu. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Serwisem, okresowym analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności stron Serwisu. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
 8. Polityka stosuje mechanizm tzw. cookies, tj. plików przechowywanych na dysku komputera użytkownika Serwisu służących zachowaniu parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu zalogowania. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Serwisu, stosowany jest jedynie w celu agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników Serwisu. Użytkownik może usunąć cookies, co nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z Serwisu. Stosowany jest piksel Facebooka, który może być wykorzystywany do profilowania zainteresowań i wyświetlania trafnych reklam na innych stronach internetowych.
 9. Serwis zwiera odnośniki/linki do innych stron WWW. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
 10. Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy Serwisu mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: kursy@kursypisarskie.pl.
 11. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie Serwisu.